Υπηρεσίες

Γιατί οι
υπηρεσίες μας
είναι σημαντικές

Οι υπηρεσίες μας αφορούν
τον αγροδιατροφικό τομέα
και είναι ειδικά
σχεδιασμένες για:
α. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
β. Επαγγελματίες αγρότες
γ. Δημόσιους οργανισμούς

Οι Υπηρεσίες μας
#DigiAgriFood

Οι κύριοι τομείς των υπηρεσιών είναι:
Δοκιμή πριν την επένδυση Ο κόμβος #DigiAgriFood θα παρέχει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις δοκιμών και τεχνογνωσία για να βοηθήσει τις εταιρείες στη δοκιμή νέων ψηφιακών λύσεων και τεχνολογιών.
Δεξιότητες & εκπαίδευση Οι ψηφιακές δεξιότητες και η εκπαίδευση, επιτρέπουν τη σίγουρη, δημιουργική και ορθή χρήση νέων τεχνολογιών και συστημάτων.
Υποστήριξη στην εύρεση επενδύσεων Ο κόμβος προσφέρει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και επενδυτικών ευκαιριών τόσο για νεοφυείς όσο και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).
Οικοσύστημα καινοτομίας & δικτύωση Πρόσβαση και δικτύωση δικαιούχων στη συνεργασία με άλλα EDIH, τοπικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.
Ο κόμβος #DigiAgriFood θα παρέχει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις δοκιμών και τεχνογνωσία για να βοηθήσει τις εταιρείες στη δοκιμή νέων ψηφιακών λύσεων και τεχνολογιών.
Οι ψηφιακές δεξιότητες και η εκπαίδευση, επιτρέπουν τη σίγουρη, δημιουργική και ορθή χρήση νέων τεχνολογιών και συστημάτων
Ο κόμβος προσφέρει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και επενδυτικών ευκαιριών τόσο για νεοφυείς όσο και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).
Πρόσβαση και δικτύωση δικαιούχων στη συνεργασία με άλλα EDIH, τοπικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.

Υπηρεσίες προς τελικούς χρήστες

Η τεχνολογία μας δίνει δύναμη, αλλά δεν μας λέει και δεν μπορεί να μας πει πώς να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη.