Οικοσύστημα καινοτομίας & δικτύωση

Οικοσύστημα
καινοτομίας
& δικτύωση

Πρόσβαση και δικτύωση δικαιούχων
στη συνεργασία με άλλα EDIH, τοπικούς
και ευρωπαϊκούς φορείς.
  • Δικτύωση και πρόσβαση σε οικοσυστήματα καινοτομίας που θα επιτρέψει στους
    δικαιούχους να διασυνδέονται, να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και να μοιράζονται
    τεχνολογικές λύσεις.
  • Διαμεσολάβηση και συνεργασία δικαιούχων με άλλα EDIH.
  • Εδραίωση συνεργασίας των δικαιούχων με τοπικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.