Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Αγαπητέ/Αγαπητή,

Για την συμμετοχή σας στον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας, DigiAgriFood, η συμπλήρωση του παρόντος εντύπου-ερωτηματολογίου είναι υποχρεωτική.

Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων τα οποία απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή διαχειριστική αρχή ώστε να δηλωθεί ο υποψήφιος λήπτης των υπηρεσιών του κόμβου DigiAgriFood στην επίσημη πύλη της Ευρωπαϊκής Αρχής https://european-digital-innovation-hubs.ec.europa.eu/home.

Οι πληροφορίες που ζητούμε να συμπληρώσετε αποτελούν προσωπικά σας δεδομένα τα οποία προστατεύονται από τον Γενικό Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (Ε) 2016/679 και τον ν. 4624/2019.

Στοιχεία επικοινωνίας έργου

Επιστημονικά υπεύθυνος είναι Μαρία Μιχαλοπούλου

Στοιχεία Επιστημονικού Υπεύθυνου

Email : michal@phyed.duth.gr

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 69100 Κομοτηνή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε για κάθε διευκρίνηση στα παρακάτω email επικοινωνίας.

info@digiagrifood.gr

akalfa@affil.duth.gr

Στοιχεία υπεύθυνου επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)

Επιστημονικός υπεύθυνος: Μαρία Μιχαλοπούλου.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Kατερίνα Κάλφα

email επικοινωνίας:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO): dpo@duth.gr

Χρησιμοποίηση δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αφορούν πληροφορίες

  • όνομα, επώνυμο,
  • AΦΜ εταιρείας, ή σε περίπτωση φυσικών προσώπων το προσωπικό ΑΦΜ,
  • μέγεθος της επιχείρησης (αριθμός απασχολουμένων),
  • ρόλος στον οργανισμό,
  • επαγγελματικές ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις,
  • επαγγελματικός αριθμός τηλεφώνου.

Τα δεδομένα αυτά είναι απολύτως συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα χρειάζονται για τους σκοπούς του ερωτηματολογίου, και θα τα διατηρήσουμε για 5 έτη μετά τη λήξη της επιχορήγησης για τη χρηματοδότηση του έργου. Μετά το πέρας των 5 ετών τα στοιχεία θα ανωνυμοποιηθούν .

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Η νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας βασίζεται στην συγκατάθεση σας που μας την δίνετε εφόσον, αφού ενημερωθήκατε, αποφασίσετε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε το ερωτηματολόγιο.  Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή και έγινε πριν της ανάκλησής της

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν ασφαλή στο ΔΠΘ, και δεν θα δοθούν σε τρίτους εκτός της Ευρωπαϊκής Διαχειριστικής αρχής.

Σας ενημερώνουμε ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογίας Επικοινωνιών (εφεξής «DG CONNECT»), η Μονάδα A.4 και το δίκτυο EDIH χρησιμοποιούν μια Δήλωση Απορρήτου, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο EDIH, Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων EDIH | https://european-digital-innovation-hubs.ec.europa.eu/edih-privacy-statement

Σε επίπεδο Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης:

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του ΔΠΘ: Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)

Για τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε επίσης  να ζητήσετε  από τον υπεύθυνο επικοινωνίας ή τον επιστημονικό υπεύθυνο να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αφορούν την ενημέρωση σας για την επεξεργασία τους, την πρόσβαση σας σε αυτά, την διόρθωσή τους,  την διαγραφή τους ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους. Το ΔΠΘ δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία σας με αυτοματοποιημένο τρόπο και δεν δημιουργεί προφίλ σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Εάν έχετε ερωτήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για τα δικαιώματά σας ή ακόμη αν πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα  θα πρέπει  να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΔΠΘ στο dpo@duth.gr και θα ανταποκριθούμε το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από  ένα μήνα.

Εάν δεν επιλύσουμε τυχόν θέμα της παραβίασης των δεδομένων σας μπορείτε να  το καταγγείλετε  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω του site https://www.dpa.gr.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης είναι ο υπεύθυνος  επεξεργασίας με τα εξής στοιχεία:

Διεύθυνση Έδρας: Πανεπιστημιούπολη, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο: 25310 39000

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων –DPO στο ΔΠΘ

Δήμητρα Τσιμπιρίδου

Email : dpo@duth.gr

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 69100 Κομοτηνή