Αρχική

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας #DigiAgriFood στοχεύει στην ενδυνάμωση του ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού ολόκληρου του φάσματος της Αγροδιατροφικής αλυσίδας αξίας με άμεσα οφέλη για τους πολίτες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜμΕ και το δημόσιο τομέα.
Εξειδικεύεται στις τεχνολογίες της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Προηγμένων Ψηφιακών Δεξιοτήτων, της Υψηλής Υπολογιστικής Απόδοσης, του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Διαλειτουργικότητας και συνεισφέρει άμεσα στις αποστολές και τους στόχους του Προγράμματος "Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027"

Τελευταίες δημοσιεύσεις

Τι είναι οι
Ευρωπαϊκοί Κόμβοι
Ψηφιακής Καινοτομίας

Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας είναι κόμβοι με συμπληρωματική τεχνογνωσία για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα.

Κάθε κόμβος:
  • Παρέχει υπηρεσίες με βάση μια συγκεκριμένη εστίαση/εξειδίκευση.
  • Διαθέτει τις σχετικές πειραματικές εγκαταστάσεις που σχετίζονται με αυτή την ειδίκευση.
  • Προσφέρει υπηρεσίες σε συνεργασία με το Enterprise Europe Network και το Startup Europe.
  • Λειτουργεί ως σημείο επαφής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη της εφαρμογής συγκεκριμένων τομεακών πολιτικών.

Τεχνολογίες
που αξιοποιεί
ο κόμβος
#DigiAgriFood

Τεχνητή
Νοημοσύνη

01
Προηγμένες Ψηφιακές
Δεξιότητες

02
Υπολογιστές Υψηλής
Απόδοσης

03

Οι εταίροι του κόμβου #DigiAgriFood