Δοκιμή πριν την επένδυση

Δοκιμή
πριν την
επένδυση

Ο κόμβος #DigiAgriFood
παρέχει υπερσύγχρονες
εγκαταστάσεις δοκιμών και τεχνογνωσία
για να βοηθήσει τις εταιρείες στη δοκιμή
νέων ψηφιακών λύσεων και τεχνολογιών.
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις νέες τεχνολογίες.
  • Πρόσβαση στην ψηφιακή τεχνολογία.
  • Εργαλεία μετασχηματισμού.
  • Τεχνογνωσία και γνώση.
  • Δυνατότητα αξιοποίησης πειραματικών εγκαταστάσεων των εμπλεκόμενων ιδρυμάτων.