Δοκιμή πριν την επένδυση

Δοκιμή
πριν την
επένδυση

Ο κόμβος #DigiAgriFood
θα παρέχει υπερσύγχρονες
εγκαταστάσεις δοκιμών και τεχνογνωσία
για να βοηθήσει τις εταιρείες στη δοκιμή
νέων ψηφιακών λύσεων και τεχνολογιών.
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις νέες τεχνολογίες
  • Πρόσβαση στην ψηφιακή τεχνολογία
  • Εργαλεία μετασχηματισμού
  • Τεχνογνωσία και γνώση
  • Δυνατότητα αξιοποίησης πειραματικών εγκαταστάσεων των εμπλεκόμενων ιδρυμάτων