Υποστήριξη στην εύρεση επενδύσεων

Υποστήριξη
στην εύρεση
επενδύσεων

Ο κόμβος προσφέρει πρόσβαση σε ένα
ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
και επενδυτικών ευκαιριών τόσο
για νεοφυείς όσο και για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (ΜμΕ).
  • Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τους μηχανισμούς χρηματοδότησης, τα εργαλεία
    και τις ευκαιρίες.
  • Προετοιμασία των ΜΜΕ για αναζήτηση χρηματοδότηση.
  • Υποστήριξη στην προετοιμασία των αιτήσεων.
  • Διευκόλυνση της πρόσβασης σε ιδιωτικά, δημόσια και εργαλεία χρηματοδότησης της ΕΕ.
  • Σύνδεση με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές.