Δεξιότητες και εκπαίδευση

Δεξιότητες
&
εκπαίδευση

Οι ψηφιακές δεξιότητες και η
εκπαίδευση, επιτρέπουν τη σίγουρη,
δημιουργική και ορθή χρήση νέων
τεχνολογιών και συστημάτων.
  • Εξασφάλιση ανθρωποκεντρικής προσέγγισης για τη βελτίωση της ψηφιακής
    ωριμότητας των τελικών χρηστών.
  • Παροχή εκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, με στόχο τον ψηφιακό
    και πράσινο μετασχηματισμό.
  • Μείωση του χάσματος δεξιοτήτων που είναι εμφανές στον αγροδιατροφικό τομέα.
  • Ενίσχυση της ικανότητας των τελικών χρηστών να εφαρμόζουν τις τεχνολογικές εξελίξεις.