Μοντέλο παραγωγής ενέργειας μέσω αναερόβιας χώνευσης αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων

Μοντέλο παραγωγής ενέργειας μέσω αναερόβιας χώνευσης αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η υπηρεσία αξιολογεί την ενεργειακή απόδοση διαφόρων αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων και υποπροϊόντων, κατά την αναερόβια χώνευση μέσω δοκιμών BMP. Αυτή η αξιολόγηση συνίσταται σε αξιολόγηση της βιολογικής διαδικασίας βιομετατροπής ορισμένων υποστρωμάτων σε βιομεθάνιο. Η συγκεκριμένη υπηρεσία στοχεύει στην αξιολόγηση της παραγωγής βιοαερίου και της απόδοσης των διάφορων υποστρωμάτων τροφοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε αναερόβια χωνευτήρια πλήρους κλίμακας που λειτουργούν στην Ελλάδα, με στόχο τη βελτιστοποίηση των βιολογικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα αναερόβια και επομένως την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης μέσω της ενισχυμένης παραγωγής βιοαερίου. Δικαιούχοι αυτής της υπηρεσίας είναι: i) εταιρείες που λειτουργούν αναερόβιοι χωνευτές πλήρους κλίμακας, οι οποίοι μετατρέπουν το παραγόμενο βιοαέριο σε ηλεκτρική ενέργεια, η οποία παρέχεται στο σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και ii) αγροτο-βιομηχανικές μονάδες που στοχεύουν στην ενίσχυση της βιομετατροπής των γεωργικών υπολειμμάτων σε βιοαέριο, με βάση έναν ενεργειακά αποδοτικό τρόπο στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας (π.χ. τυροκομεία, αγροκτήματα, μεταποιητικές μονάδες κ.λπ.).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ωφελούμενος μπορεί να επιτύχει:

  • Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων των αγροτο-βιομηχανικών μονάδων, μέσω της επιλογής κατάλληλων υποστρωμάτων για αναερόβια χώνευση.
  • Αξιόπιστη εκτίμηση του παραγόμενου βιοαερίου και προσομοίωση της διαδικασίας αναερόβιας χώνευσης, κατά τη βιοεπεξεργασία των επεξεργασμένων υποστρωμάτων.
  • Εκτίμηση του οικονομικού κέρδους που προκύπτει από την επιλογή του καταλληλότερου διαθέσιμου υποστρώματος για αναερόβια χώνευση.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασιλίσσης Σοφίας 12, Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη +30 25410 79448
info@digiagrifood.gr
Διονύσης Βογλίτσης Ph.D., M.Sc.
Technical Project Manager